Audio Nais foon diling, 12.10.2018

Nais foon diling Podcast12.10.18 07:31 Uhr

Nais foon diling, 12.10.2018

Dauer: 00:03:08 fraidi, di 12de önj e stormmoune schölj Mååst arken treeden schouler önj Slaswik-Holstiin njütet intwasche et däislung tubood aw e schoule. Et madelmätj bai e diiljnaamerkwoote lait bai süwat 30 % hätj et foont bildingsministerium önj Kil. E wjart wörd gased, en rucht tuhuupestaling foon åål schoule jeeft et ai. Eeftert ministerium jeeft et önj e uugensteblak süwat 521 ääme däisschoule, weer et diiljnaamen bai e tuboode di eeftermadi friwali as. Deertu kaame 169 ålgemiinbildene schoule, wat tuboode önj e primaarberik önjbiidje. 29 schoule årbe as sünåmde bünene däisschoule ma en plächttubood for schoulere, deerfoon 8 bai sosjååle brånpunkte. Ulwe Loonwirtschapsminister Jan Phillip Albrecht heet änjörsne bai Oldenswort bait apstalen foon en nai ulewståk hülpen. Bit heertu wörden aw Ääderstää 80 hektar gräinlönj inståked. Da ståke fääre struum än blänke önj e junke. Da koostinge foon süwat 1500 Euro for en feen foon 4 hektar betåålt et lönj. Aw Ääderstää heet en ulew bit heertu 24 tunge tusloin. Et diirt wörd leest iir aw e näide foon Ulfborg tuläid än heet ham aw e säkj eefter en äin rewiir än en måker aw e wäi eefter sööden mååged. Ofisjäl as e ulewbestånd önj Nordfraschlönj ouers nuch ma nul diirte önjdänj. En ulew jült jarst dan as boogfååst, wan hi ham mör as seeks moune heer aphålt. Dåt as bai nåne ulew heer di fål. Wääder, wååder än moune Diling blaft et for e mååst tid fründlik, uk wan er wat mör wulkne as änjörsne ouer e hamel tiie. Rin jeeft et ai än bai frischen win üt söödlike ruchtinge jeeft et temperatuure twasche 19 än 21 grood. Mjarne koon huum dan mååst foon samerwääder spreege, wan et termomeeter bai stroolnen sanschin aw bit tu 23 grood kaame schal. Jarst saandi wiset ham e hamel wi döörwüksener, än di een koon wat rin dilkaame. Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we di eeftermadi am fiirng ouf fiiw än dan wi mjarne eeder am 29 minuute for seeks. E moune namt tu. Än tuleest nuch et frasch uurd foon diling: dåt düwing: En düwing as en schüü, weer dü wat rin düpe koost. Aw änglisch unti naitjüsch as et en „Dip“. En ouder uurd as düwing as dåt düpels – dåt düwing unti dåt düpels. En tiinjst foon e Friisk Foriining www.friiske.de
Diese Folge ist eine Audio-Datei aus der Serie des Podcast-Angebotes Nais foon diling, die du hier downloaden und online anhören kannst. Informiere dich über den Nais foon diling Podcast Download.

* Download/Wiedergabe im Player erfolgen direkt vom Server des Anbieters.

Stichwörter

Stichwort hinzufügen

Kommentare

Friisk Foriining

MP3 online hören: Nais foon diling, 12.10.2018

Podcast Download - Folge Nais foon diling, 12.10.2018 online hören Verpasse keine Folge dieses Podcasts. Nais foon diling, 12.10.2018 MP3 online hören, solange die Datei verfügbar ist. Die Dateien können jederzeit vom Anbieter offline genommen werden. Die Inhalte stammen nicht von podcast.de. Die Rechte liegen bei: Friisk Foriining Am Einfachsten informierst du dich über neue Downloads, indem du den Podcast Nais foon diling abonnierst. Das geht per E-Mail, online oder mit einem Podcatcher und ohne iTunes. Ein Podcatcher ist eine spezielle Software zum Abonnieren und Herunterladen von Inhalten aus Podcasts.