Audio Nais foon diling, 10.10.2018

Nais foon diling Podcast11.10.18 07:00 Uhr

Nais foon diling, 10.10.2018

Dauer: 00:03:03 törsdi, di 11de önj e stormmoune Mjarschboon Bundesferkiirsminister Andreas Scheuer heet iirjörsne e sünåmde Tjüschlönj-Takt forstald. Deertu hiirt en ouerårbeden käärploon, wat nü bit tut iir 2030 amseet wårde schal. E mjarschboon foon Altona bit Sal as önj dideere käärploon ål fåli touglisi ütbaged, deerbai stoont nuch goorai fååst, weer e bund dåtdeer forheewen stipet. Et ferkiirministerium heet ouers bestääwid, dåt e touglisie ütbag önj e Tjüschlönj-Takt forsänj as. Et as en teoreetischen ploon, wat jarst iinjsen önj e praksis amseet wårde schal, hätj et deertu. Likewälj wiset e ploon, hü et bundesferkiirsministerium amt teema mjarschboon tånkt, sää e stootssekretäär Enak Ferlemann. Kastrasjoon Uk önj Nordfraschlönj jeeft et åltens mör frilaawene kåte. Dåt fjart tu en bråk for fouder, parasiitebefål, fersiiringe än mör. Deeram wiset e Kris Nordfraschlönj haane aw e loonswid kastrasjoonsaksjoon än ferklåårt aw sin Facebookpräsens, hü et gungt. Deereefter koon huum en frilaawen kåt uner en link aw e hüüsesid aw en formulaar malde än bestääwie, dåt e kåt frilaawen as. Ma et ütpränted formulaar än e kåt koon huum dan tu e tiirdukter än e kåt kastriire lätje. E koostinge wårde foon e tiirdukter, e gemiinde, e tiirschöölbün än foont lönj ouernümen, di kunde seelew betåålt ninte. Wääder, wååder än moune En wunerbååren göljnen harfstdäi lört deer diling aw üs. Stroolne sanschin san we fermousem ouer e hiilje däi ma temperatuure trinam twunti grood. E win wait frisch foon söödååsten. Mjarne tiie wi mör wulkne ap, önjt gehiilj blaft et ouers wårm än fründlik. Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we di eeftermadi am 23 minuute for fiiw än dan wi mjarne eeder am 2 minuute for fiiw. E moune namt tu. Än tuleest nuch et frasch uurd foon diling: di eenglaame: Et håt di eenglaame, wan e san am eenmen ma sün rüüdjen schamer unergungt. E tid, weer et di een sü sani junk wårt, nåmt huum di eenhärnge. Eenglaame än eenhärnge. En tiinjst foon e Friisk Foriining www.friiske.de
Der Inhalt ist eine Audio-Datei aus der Liste des Podcasts Nais foon diling, die du hier downloaden und online anhören kannst. Informiere dich über den Nais foon diling Podcast Download.

* Download/Wiedergabe im Player erfolgen direkt vom Server des Anbieters.

Stichwörter

Stichwort hinzufügen

Kommentare

Friisk Foriining

MP3 online hören: Nais foon diling, 10.10.2018

Podcast Download - Folge Nais foon diling, 10.10.2018 online hören Verpasse keine Folge dieses Podcasts. Nais foon diling, 10.10.2018 MP3 online hören, solange die Datei verfügbar ist. Die Dateien können jederzeit vom Anbieter offline genommen werden. Die Inhalte stammen nicht von podcast.de. Die Rechte liegen bei: Friisk Foriining Am Einfachsten informierst du dich über neue Downloads, indem du den Podcast Nais foon diling abonnierst. Das geht per E-Mail, online oder mit einem Podcatcher und ohne iTunes. Ein Podcatcher ist eine spezielle Software zum Abonnieren und Herunterladen von Inhalten aus Podcasts.