Audio Nais foon diling, 14.06.2018

Nais foon diling Podcast14.06.18 05:52 Uhr

Nais foon diling, 14.06.2018

Dauer: 00:03:33 törsdi, di 14ste önj e samermoune Fascherai Tjüschlönj mötj eefter EU-rucht ai åliine foon sin sid üt e fascherai ma slaaw- än stalneete önj e schöölgebiite Sölringer Büterif än Pommersche Bucht ferbiidje. Dåt önjtschååsd e europääische ruchtstölj önj Luxemburg. Suken ferbood wörd uk fascherbüüdje üt oudere EU-stoote bedrååwe. Südänji bedraft et e gemiinsoom fascheraipolitiik foon e EU. Tustönji for en möölik ferbood as deereefter åliine e Europäisch Union. Di Tjüsche Natöörschöölräng häi önj Tjüschlönj inseecht än ferbiidj da fångmetoode weegen e hiinje fülie for amwråål än sliike önj e schöölgebiite. Da natöörschöölere begklåågeden, slaawneete köön rife än soonbånke önj e schöölgebiite schååse tufäige. Da stalneete aw e ouder sid siie´s as en gruten fååre for swinswoole än siiföögle. börgerruchte For e SSW forsliik fort tulätjen foon ferfootingsklååge bait loonsferfootingsrucht önj Slaswik-Holstiin tiikent ham önj e loondäi nuch niinj mörhäid ouf. CDU än FDP wiseden jam änjörsne nuch skeptisch. Da börgere önjt lönj schan jare grünruchte bit nü nuch fort bundesferfootingsrucht önj Karlsruhe inklååge än mönje dåt ai diräkt bait loonsferfootingsrucht düünj. Eefter e miining foon SSW-fraksjoonsbåås Lars Harms schan ferfootingsbeswjarde uk fort loonsferfootingsrucht möölik weese. Jarst dan as e loonsferfooting wörklik komplät,sää di frasche politiker. Da loonsdäismååns än wüste wan nü önj e ütschus ma feekmanschne snååke. Wääder, wååder än moune Et blaft ai bloot bedaked önj Fraschlönj, di eeftermadi än eeling schan we uk ma rin räägne. Da temperatuure kaame ai huuger as aw 16 unti 17 grood. E win wait kreefti üt söödlike ruchtinge. Mjarne san we dan ouers wi dütlik mör sanschin fermousem bai bit tu 20 grood än nåne rin. Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we di eeftermadi am 21 minuute ouf trii än dan wi mjarne eeder am fiirng for fjouer. E moune namt tu. Än tuleest nuch et frasch uurd foon diling: gail: Wan huum aw frasch et uurd gail njütet, schal huum awpååse. Et bedjüset gåns wat ouders as aw tjüsch. Wan ploonte rucht ärj wåkse, mååst tu foole, dan säit huum gail. E küülj wåkset sü gail. Uk et lönj koon gail weese, dan as et tu fåt – tum biispel fort haingste. Gail. En tiinjst foon e Friisk Foriining www.friiske.de
Die Episode ist eine Audio-Datei aus dem Kanal des Podcast-Angebotes Nais foon diling, die du hier downloaden und online anhören kannst. Informiere dich über den Nais foon diling Podcast Download.

* Download/Wiedergabe im Player erfolgen direkt vom Server des Anbieters.

Stichwörter

Stichwort hinzufügen

Kommentare

Friisk Foriining

MP3 online hören: Nais foon diling, 14.06.2018

Podcast Download - Folge Nais foon diling, 14.06.2018 online hören Verpasse keine Folge dieses Podcasts. Nais foon diling, 14.06.2018 MP3 online hören, solange die Datei verfügbar ist. Die Dateien können jederzeit vom Anbieter offline genommen werden. Die Inhalte stammen nicht von podcast.de. Die Rechte liegen bei: Friisk Foriining Am Einfachsten informierst du dich über neue Downloads, indem du den Podcast Nais foon diling abonnierst. Das geht per E-Mail, online oder mit einem Podcatcher und ohne iTunes. Ein Podcatcher ist eine spezielle Software zum Abonnieren und Herunterladen von Inhalten aus Podcasts.